Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012

Οἱ ἥρωες πεθαίνουν μία φορά, οἱ προσκυνημένοι πεθαίνουν κάθε μέρα


Ἡ Ἑλλάς ἀπό προχθές εἶναι δέσμια τοῦ Βρετανικοῦ Δικαίου. Τό Βρετανικό δίκαιο χρησιμοποιοῦσαν οἱ Βρετανοί ἀπό τότε πού εἶχαν δεκάδες ἀποικίες καί μέ αὐτόν τόν τρόπο ἤλεγχαν τούς ὑπηκόους-δούλους τῶν κρατῶν πού εὑρίσκοντο ὑπό τήν κατοχήν τους.
Ἡ Ἑλλάς εἶναι δέσμια τοῦ βρετανικοῦ δικαίου ὄχι διότι ἔδωσαν οἱ πολίτες αὐτῆς τῆς χώρας ἕναν ἀγῶνα ἤ ἐπειδή ἔκαναν πόλεμο μέ τήν παλαιά Βρετανική Αὐτοκρατορία καί τόν ἔχασαν.
Ἡ Ἑλλάς εἶναι δέσμια τοῦ Βρετανικοῦ (ἀποικιακοῦ) δικαίου, ὄχι μέ ὑπαιτιότητα ἤ μέ τήν θέλησι τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν της ἀλλά μέ τήν βούλησι καί τήν ὑπογραφή τῶν «Ἑλλήνων» πολιτικῶν της καί μέ τόν ἐκβιασμό τῶν «φίλων», ἑταίρων καί δανειστῶν της.
Πῶς φτάσαμε ὡς ἐδῶ;
Τό 1983, πρίν ἀπό 29 χρόνια ὁ «ἐθνάρχης» Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς πρωτοστατοῦσε στήν ἔνταξι τῆς χώρας μας στήν Ε.Ο.Κ.(τήν εύρωπαϊκή ἔνωσι), ὅπως ὠνομάζετο τότε.
Μέ τήν βοήθεια καί τῆς Γαλλίας ἀνακαλύψαμε τά δεσμά τῆς φιλίας τῶν δέκα ἑταίρων μας, τήν ἐποχή ἐκείνη. Ἐμεῖς βάλαμε τήν φιλία κι ἐκεῖνοι τά δεσμά!
Εἴμαστε πολύ χαρούμενοι καί γιά ἕναν ἄλλο λόγο. Νομίζαμε πώς ἐξασφαλίσαμε τήν ἐθνική μας ἀκεραιότητα, κυρίως, ἔναντι τῶν Τούρκων, οἱ ὁποῖοι ὑποκινούμενοι καί ἀπό ἄλλες δυνάμεις, ἐπιβουλεύονται συνεχῶς τόν πλοῦτο καί τά σύνορά μας. Στήν συνέχεια ἀποκτήσαμε καί γκρίζες ζῶνες στό Αἰγαῖο.
Στήν ἀρχή εἴχαμε ἀρκετά ὀφέλη. Ὅλα ἔβαιναν καλῶς….παίρναμε δάνεια, ἐπιδοτήσεις καί ὅλοι ἔπλεαν σέ πελάγη εὐτυχίας πού ἐπιτέλους οἱ Ἕλληνες ἔγιναν Εὐρωπαῖοι. Πάντοτε τήν ξενομανία τήν εἴχαμε. Ὅλα καλά μέχρι πρίν ἀπό μερικά χρόνια. Ἔτσι νομίζαμε, τοὐλάχιστον.
Κάποια στιγμή ἔπρεπε νά πληρώσουμε τόν τίτλο τοῦ Εὐρωπαίου. Ἔτσι, δωρεάν καί χωρίς κόπο δέν ἀποκτᾶται τίποτα. 
Σιγά σιγά ἀρχίσαμε νά ἐπιστρέφουμε αὐτά πού εἴχαμε κερδίσει καί μάλιστα στό πολλαπλάσιο. Πληρώναμε, πληρώναμε καί ὅλο χρεωμένοι ἤμασταν. 
Ἐπειδή, ὅμως, ὅσο κι ἄν πληρώνῃ κάποιος, θά ἔρθῃ ἡ στιγμή πού θά στερέψῃ ἀπό χρῆμα ὁ τόπος, ἔπρεπε νά ἐπιστρέψουμε αὐτά πού πήραμε ἅπαξ καί διά παντός. Τό χρῆμα εἶναι χαρτάκια χωρίς ἀντίκρυσμα. Ἡ περιουσία ὅμως ἑνός κράτους εἶναι μία ἐπένδυσις. Ξέρουν οἱ νταβατζῆδες τοκογλύφοι ἀπό ἐπενδύσεις. Τό Ἑλληνικό κράτος, ἐπί πλέον, εἶναι ἀπό τά πλουσιώτερα τοῦ κόσμου. 
Ἀφοῦ μᾶς ἔριξαν στήν μέγγενη τῆς Ε.Ο.Κ. ἄρχισαν νά προωθοῦν τά συμφέροντα τους εἰς βάρος τῶν δικῶν μας ὅπως γίνεται ἤ θά γίνῃ καί μέ ἄλλες χῶρες πού εἰσχώρησαν στήν εὐρωπαϊκή ἔνωσι, ἀργά ἤ γρήγορα. Πάψαμε πλέον νά ὁρίζουμε ἐμεῖς τί εἶναι σωστό καί ἐπικερδές γιά τόν τόπο καί ἀνέλαβαν οἱ ξένοι (χά) νά μᾶς ὑποδεικνύουν τί πρέπει καί τί δέν πρέπει. 
Μέ αὐτόν τόν τρόπο μᾶς χρέωσαν γιά νά μᾶς ὑποδουλώσουν καί νά ἁρπάξουν τήν πολύτιμη περιουσία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, μέ τήν βοήθεια τῶν ἐξαγορασμένων πολιτικῶν πού οἱ ἴδιοι «φύτεψαν» στήν «κυβέρνησι».
Ἀργότερα μᾶς ἐξεβίασαν καί προχωρήσαμε, στίς μέρες μας, στό μνημόνιο, στό μεσοπρόθεσμο, στό δεύτερο μνημόνιο (τό ὁποῖο ὑπάγεται στό Βρετανικό δίκαιο) κλπ. κλπ. Τελικῶς, βάλαμε ἐνέχυρο τήν πατρίδα μας γιά νά ξεχρεώσουμε δάνεια τά ὁποῖα ἤδη ἔχουμε ἐπιστρέψει εἰς τό πολλαπλάσιο.
Ἀπό τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2009 τρέχουν «στάς Εὐρώπας» ὡσάν ζητιᾶνοι καί παρακαλοῦν γιά μερικά ψωροχιλιάρικα. Οἱ ξένοι τοκογλύφοι δέν ἔχουν ἐνδοιασμούς. Ὅποιον παρακαλᾶ τόν συντρίβουν γιά νά πάρουν αὐτό πού θέλουν, χωρίς ἔλεος. 
Πλησιάζουν τρία χρόνια καί συνεχῶς, ὑπογράφουν προδοτικές συμφωνίες καί ξεπουλοῦν Ἑλλάδα καί Ἕλληνες. Οἱ αὐτοχαρακτηρισθέντες αὐθαιρέτως καί παρανόμως «σωτῆρες» τῆς χώρας. Συνεχῶς, χωρίς σταματημό……Καί ἡ ὀσφυοκαμψία  τῶν ἀνδρεικέλων τῆς ἐξουσίας δέν ἔχει τελειωμό. Γιατί; 
Ἴσως, γιατί δέν τούς ἔμαθε κανείς ὅτι οἱ ἥρωες πεθαίνουν μία φορά ἐνῶ, οἱ προσκυνημένοι κάθε μέρα!