Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2011

Το νομοσχέδιο του υπ. Οικονομικών για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές!


Ευνοϊκές ρυθμίσεις προσφέρονται στους οφειλέτες του δημοσίου, οι οποίοι χρωστούν 42 δις ευρώ!

Νέα κίνητρα και ευεργετήματα παρέχει το υπουργείο Οικονομικών στους οφειλέτες του δημοσίου, προκειμένου να διευθετήσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους, τα οποία ανέρχονται στο αστρονομικό ποσό των 42 δις ευρώ!

Όπως αποκαλύπτει σήμερα το Pheme.gr με νομοσχέδιο που φέρει τον.. εύγλωττο τίτλο"Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών", το υπουργείο Οικονομικών προσφέρει πληθώρα ευεργετημάτων στους οφειλέτες του Δημοσίου για την τμηματική καταβολή των χρεών τους.

Στους οφειλέτες παρέχεται μεταξύ άλλων η δυνατότητα ρύθμισης όλων των ληξιπρόθεσμων χρεών τους, την καταβολή  των οφειλών σε 60 (μικρότερες) μηνιαίες δόσεις, γενναίεςαπαλλαγές των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας κατά τη διάρκεια της ρύθμισης.

Μετά τη σημαντική υποχώρηση των δημόσιων εσόδων και την αδυναμία αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, οι επιτελείς του υπουργείου Οικονομικών αλλάζουν πορεία πλεύσης και αντί μαστιγίου προσφέρουν τώρα καρότα, και από αδέκαστοι και άτεγκτοι με τους μεγαλοοφειλέτες του δημοσίου, γίνονται σκληροί σαν την καρδιά ενός μαρουλιού, σε μια ύστατη προσπάθεια να γεμίσουν τα άδεια ταμεία του κράτους.

Στο πλαίσιο αυτό προβαίνουν σε εκ βάθρων αλλαγές κρίσιμων διατάξεων του Ν. 3888/2010 που είχε ψηφισθεί τον Σεπτέμβριο του 2010, ενώ στη διαδικασία εφαρμογής των ευνοϊκών ρυθμίσεων επανέρχονται, έπειτα από διετή αποκλεισμό, οι προϊστάμενοι των ΔΥΟ και των Τελωνείων!  

Διαβάστε τις ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών, όπως αναγράφονται  στην παράγραφο 10 του σχετικού νόμου, το οποίο προς επίσπευση των σχετικών διαδικασιών αναμένεται τις επόμενες ημέρες να ψηφισθεί στη Βουλή με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. 

"Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και υπέρ τρίτων, βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) ή στα Τελωνεία του Κράτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), ρυθμίζονται και καταβάλλονται ως ακολούθως:

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή 100% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
β) Σε 2-12 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή 90% των προσαυξήσεων.
γ) Σε 13-24 δόσεις, με απαλλαγή 75% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
δ) Σε 25-36 δόσεις, με απαλλαγή σε ποσοστό 60% των προσαυξήσεων.
ε) σε 37-48 δόσεις, με απαλλαγή σε ποσοστό 45% των προσαυξήσεων.
στ) σε 49-60 δόσεις, με απαλλαγή σε ποσοστό 25% των προσαυξήσεων".

Όπως αναφέρεται  στην παράγραφο 11, του σχετικού νομοσχεδίου, "η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί μέχρι 31 Ιανουαρίου 2012 στην αρμόδια ΔΥΟ ή Τελωνείο όπου είναι βεβαιωμένες οι οφειλές".

Ωστόσο, σύμφωνα με την παράγραφο 16, "με απόφαση του υπουργού Οικονομικών μπορούν να ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση και μετά την 31η Ιανουαρίου 2012, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα εφαρμογής αυτής".

Στα ευεργετήματα που προσφέρονται στους οφειλέτες του Δημοσίου περιλαμβάνεται επίσης ηδυνατότητα ρύθμισης χρεών "που τελούν σε αναστολή είσπραξης", ή οφειλές έχουν υπαχθεί σε άλλες ρυθμίσεις χρεών, η χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας "μηνιαίας διάρκειας", και φυσικά η αναστολή ποινικών διώξεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα εδάφια 1 και 2 της παραγράφου 14, στη ρύθμιση υπάγονται, εάν ζητηθεί από τον οφειλέτη, "οι οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης", καθώς και "οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής κατά τις διατάξεις των άρθρων 13-21 του ν.2648/1998", καθώς και "οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε άλλη ρύθμιση, των οποίων οι όροι τηρούνται κατά την υποβολή του αιτήματος".

Σύμφωνα με την παράγραφο 15, "κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται με συνέπεια οι όροι αυτής", προσφέρονται τα εξής ευεργετήματα:

α) Χορηγείται στους υπόχρεους αποδεικτικό ενημερότητας μηνιαίας διάρκειας, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις  του άρθρου 26 του ν.1882/1990, όπως ισχύει.
β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.1882/1990, όπως ισχύει σήμερα και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεση της διακόπτεται.
γ) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακίνητων με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν συμψηφίζονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
δ) Οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2648/1998, πλην της παραγράφου 2 εφαρμόζονται και για τα χρέη που υπάγονται στη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου.

Ευνοϊκές ρυθμίσεις προβλέπονται και για τους συνυπεύθυνους οφειλών. Όπως αναφέρεται στο α΄εδάφιο  της παραγράφου 16, "πρόσωπα που ευθύνονται, μαζί με τον πρωτοφειλέτη για την καταβολή μέρους οφειλής δικαιούνται να ρυθμίσουν μόνο το μέρος αυτό της οφειλής με τις παρούσες διατάξεις".

Επίσης σημειώνεται ότι "η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης επιβαρύνεται κατά μήνα με 1% προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής".